Skip Navigation Links

Haber Detay


2023 yılının ilk belediye meclis toplantısı yapıldı


Fethiye Belediyesi 2023 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Alim Karaca başkanlığında yapılan toplantıda 12 madde görüşüldü.

Meclis, 2022 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısının Karar Özetinin okunmasıyla başladı. Belediye Meclisi’nin 2023 Yılında yapacağı aylık toplantılarının başlangıç gününü oy birliği ile tespit etti. Fethiye Belediye Meclisi her ayın ilk günü yapılmasına karar verildi. Ağustos ayı ise 2023 toplantı döneminin izinli ayı olarak kabul edildi.

2023 Yılı Denetim Komisyonu Üyelikleri seçimi yapıldı. Sami Kemik, Yücer Börekçi, Nurettin Metin Sevinç, Ufuk Bildirici ve Hikmet Selçuk denetim komisyonu üyeliğine seçildi. Fethiye Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği’nin Değiştirilmesine Dair Yönetmeliğin dördüncü bölüm onuncu maddesine istinaden Mali Hizmetler Müdürü ve ilgili birim Müdürüne ek Belediye Meclis Üyelerimizden 3 üye seçimi yapıldı. Ayşe Devrim Öztürk, Taner Boz ve Melek Gözde Gürsoy Hoşafçı yardım komisyonuna seçildiler.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası uyarınca Belediyemizde Sözleşmeli statüde çalışan personellerin 2023 Yılı net ücretlerinin tespit edilmesine yönelik madde, yasal olan memur maaşıyla aynı olacak şekilde belirlendi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 4857 Sayılı İş Kanunu ve 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca Belediyemizde kısmi zamanlı İşyeri Hekimi çalıştırılması ve Sözleşme hükümleri gereğince çalışan personelimizle orantılı olarak Türk Tabipler Birliği’nin 2023 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücret Tarifesine göre 01/01/2023’den geçerli olmak üzere ücretinin belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası uyarınca 1 adet 1. Derece Teknikerin Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak istihdam edilerek, ücretinin tespit edilmesine ilişkin madde oy birliği ile kabul edildi. Zabıta Müdürlüğü’nün, Belediyemiz Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan personele 2023 Yılında ödenecek olan Aylık Fazla Çalışma Ücretinin tespit edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Fen İşleri Müdürlüğü’nün, Muğla İli, Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesinde yapılması planlanan kanal ve servis yollarının protokol ile Belediyemize devrinin yapılmasına ilişkin madde oy birliği ile kabul edildi.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, ADM’ nin 07/12/2022 tarih ve 0109004635300012-E.41792 sayılı yazısı ile 01/11/2022 tarih ve 150 sayılı Belediyemiz Meclis kararı ile tahsisine onay verilen Akarca ve Foça Mahallesindeki trafo yerlerinden ada parselleri sehven yanlış yazılan yerlerin gerekli düzeltmelerinin yapılmasına ve ADM’nin 22/11/2022 tarih 0109004635300012-E.39816 sayılı ve 21/12/2022 tarih YPPM-PRY sayılı yazılarına istinaden; tasarruf hakkı Belediyemizde olan ve Muğla İli, Fethiye İlçesi, Taşyaka (Kesikkapı) Mahallesi, Ölüdeniz (Hisarönü) Mahallesi ve Patlangıç Mahallesinde kalmakta olan Park Alanlarında; İlçemizde artan elektrik enerjisi ve aydınlatma ihtiyacının karşılanması adına trafo yeri/alanına ihtiyaç duyulduğundan, belirtilen Mahallelerdeki alanların TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 25 Yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilip, edilmeyeceğine ilişkin madde oy birliği ile kabul edildi.

2022 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısında gerekli inceleme ve araştırmanın yapılabilmesi için İmar Komisyonuna havale edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 16/09/2022 tarih ve E-61019636-504-4535540 sayılı yazısı ile; 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Rezerv Yapı Alanı: “Bu Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya İdarenin talebine bağlı olarak veya re’sen Bakanlıkça belirlenen alanlar” olarak tanımlanmış olduğu, Muğla İli, Fethiye İlçesi, Yeni (Günlükbaşı) Mahallesinde bulunan 5 ha büyüklüğündeki alan Bakanlık Makamının 12/09/2022 tarihli ve 4532491 sayılı Olur’u ile 6306 Sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca “Rezerv Yapı Alanı” olarak belirlendiğinin Belediyemize iletildiği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 18/11/2022 tarih ve E-41890033-303.01-5058340 sayılı yazısı ile; Bakanlık Makamının 12/09/2022 tarih ve 4532491 sayılı Olur’u ile Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenen alana ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin incelenerek, görüş ve önerilerimizin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8 (e) maddesi hükmü uyarınca Bakanlığa iletilmesinin talep edilmiş olduğu, Bakanlık Makamının 12/09/2022 tarih ve 4532491 sayılı Olur’u ile Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenen alana ilişkin hazırlanarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 18/11/2022 tarih ve E-41890033-303.01-5058340 sayılı yazı ekinde iletilen 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Meclisimizce değerlendirilmesine ilişkin hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun okundu. Madde İyi Parti Meclis Üyesi Ayşe Çiftçi’nin çekimser kalması nedeniyle oy çokluğu ile geçti.