Skip Navigation Links

Haber Detay


Emekliler Meydanı’nın ismi Ahmet Günday olarak değiştirildi


Fethiye Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı. Mecliste üçü gündem dışı olmak üzere on iki madde görüşüldü. İki madde görüşülmesi için İmar Komisyonu’na gönderilirken, diğer tüm maddeler oy birliği ile geçti. Aynı zamanda Foça Mahallesi’ndeki Emekliler Meydanı’nın ismi Ahmet Günday olarak değiştirildi.

 

İyi Partili Meclis Üyesi Ayşe Çiftçi

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın şehir dışında olmasından dolayı Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli, meclis başkanlığı yaptı.  Geçtiğimiz günlerde Ak Parti’den istifa eden Ayşe Çiftçi, İyi Parti’ye katılmıştı. Çifti’nin İyi Parti’ye geçmesi ile birlikte Fethiye Belediye Meclisi’nde İyi Parti’nin ilk meclis üyesi Ayşe Çiftçi oldu.  

 

Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarih ve 88 nolu kararı ile Belediye Teşkilat Şemasında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kadrosunun iptal edilerek, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesi, Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Standartlarına Dair Yönetmelikte yapılan Değişikliği ile oluşturulan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün kurulması sebebi ile kadrosu iptal edilen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 2022 Yılı Bütçesinin yeni oluşturulan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne aktarılmasına ilişkin madde oy birliği ile kabul edildi.

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası uyarınca 1 adet 8. Derece Teknikerin Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak istihdam edilerek, ücretinin tespit edilmesine ilişkin madde ise oy birliği ile geçti.

 

Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, Parsel maliki Tahsin Ünlükaya’nın 02/02/2022 tarihli

dilekçesindeki; Muğla İli, Fethiye İlçesi, Ölüdeniz Mahallesi, 18C-1B pafta, 324 ada 1/1000 Ölçekli Ovacık-Hisarönü İlave Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında “Gelişme Tercihli Alan (Ticaret Alanı)” tanımlı 4 nolu parselin 03/11/2021 tarihli İmar Durum Belgesindeki “İmar planına uygun hale gelmeden ruhsat verilemez.” ibaresinden dolayı ruhsat alamadığından, parselin inşaat ruhsatı verilebilir hale getirilmesi talebinin, parselin bitişiğinde mülkiyeti Fethiye Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait 1478 m2’ik parsel onaylı İmar Planına göre bedelsiz yola terk yapıldıktan sonra müstakil halde inşaat yapmaya elverişli olmayan yaklaşık 526 m2’lik parsel oluşmakta olup, herhangi bir kamu zararı oluşmaması amacıyla bahse konu parselin İmar Planına uygun hale (imar planı değişikliği veya imar uygulamasıyla) getirilmesi gerekmekte olduğundan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin “e” bendine göre Belediye taşınmazlarının hüküm ve tasarrufu ile ilgili Belediye Meclisinin görev ve sorumluluğu olduğundan dolayı, konunun Belediye Meclisimizce değerlendirilmesine ilişkin madde İmar Komisyonu’na gönderildi.

 

Tarım ve Gastronomi Okulu için meclis kararını verdi
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün, 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları Başlıklı 7.maddesinin (v) bendi ve aynı Kanunun Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 maddesine istinaden; toprak, su ve diğer kaynakların doğru kullanımı, iklim değişikliği ve sıfır atık konusunda çalışmalar yapmak, alternatif ürünlerin teşviki ve ürün çeşitliliğini sağlamak, coğrafi işaretli ürünler ile kırsal alanlarda üretilen geleneksel tarım ürünlerinin marka olması, kırsal alanlarda her türlü program ve proje hazırlamak, İlçenin gastronomi kimliği üzerine araştırmalar yapmak ve bunları uygulamada, tescillemede ve tanıtmada öncü olmak ve bu amaçla kalkınma ajansları, ulusal ve uluslararası hibe, fon, destek ve kredilerden yararlanmak, kamu kurumları, özel kuruluşlar, kooperatifler ve sivil toplum kuruluşları ile proje ortaklıkları yapmak,

mülkiyeti Belediyemize ait ve iştirakçi şirketlerine ait ekilebilir araziler, alanlar ve tesisler üzerinde tarım ve gastronomi faaliyetleri yapmak, faaliyetler için eğitimler planlamak, örnek projeler hazırlamak ve yürütmek, ihtiyaç doğrultusunda Milli Emlak Müdürlüğünden ve özel teşebbüsten yer kiralaması yapmak amacı ile “Tarım ve Gastronomi Okulu” kurulmasına, Okulun kurulmasının uygun görülmesi halinde Belediye Başkanlığına yetki verilmesine ve iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin koordinasyonun Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmasına ilişkin madde oy birliği ile geçti.

 

Ahmet Günday’ın ismi Foça’da emekliler meydanına verildi

Kültür İşleri Müdürlüğü’nün, Gülhan Günday Dönmez, Fatma Günday Yücel, Gonca Yücel ve Ali Rıza Topçu’nun dilekçesi ile; Muğla İli, Fethiye İlçesi, Foça Mahallesinde yaşayan TRT Sanatçısı Merhum Ahmet Günday’ın isminin Foça Mahallesinde bulunan “Emekliler Meydanına” verilmesi talebine ilişkin madde oy birliği ile geçti.

 

2022 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısında gerekli inceleme ve araştırmanın yapılabilmesi için Diğer İşler ve Yönetmelikler Komisyonuna havale edilen Yeni kurulan Müdürlüklerin halkımıza hizmet verme noktasında üretimin etkin ve verimli bir biçimde yerine getirilmesi ve bu hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında Müdürlüklerin görev ve yetki bakımından eksikliklerinin oluşmaması için hazırlanan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ilişkin olarak hazırlanan Diğer İşler ve Yönetmelikler Komisyonu Raporunun değerlendirilmesi yapıldı. Madde oy birliği ile geçti.

 

2022 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısında gerekli inceleme ve araştırmanın yapılabilmesi için İmar Komisyonuna havale edilen Muğla Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 16/05/2022 tarih ve 17866 sayılı yazısı ile Muğla İli, Fethiye İlçesi, Esenköy Mahallesi Ormanlık Alanda yer alan mülga Spor Genel Müdürlüğü adına tahsisli taşınmazın “Spor Alanı” amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin (TEKLİF-48455089) Belediyemizce uygun görülüp, görülmeyeceğine ilişkin olarak hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun değerlendirilmesi yapıldı. Madde oy birliği ile kabul edildi.

 

2022 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayınlanan Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliğine uygun olarak koordinatlandırılması ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin talep ettiği ek haritaların hazırlanması gerektiğinden dolayı tekrar İmar Komisyonuna havale edilen Göcek Mahallesi Muhtarı Fahri UGAN’ın 15/02/2022 tarih 5524 sayılı ve 18/02/2022 tarih ve 5945 sayılı dilekçelerine konu Muğla İli, Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesi sınırları içerisinde Çörtmek, Güroluk ve Taşbaşı-Kepez Küme evleri mevkiinin Kırsal Mahalle olarak tescil edilmesine ilişkin talep, 28/02/2022 tarih ve 37717 sayılı yazımız ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına iletilmiş olup, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 16/03/2022 tarih ve 92980 sayılı yazısı ile konunun Fethiye Belediyesi tarafından değerlendirilmesine ilişkin olarak hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun değerlendirildi. Madde oy birliği ile geçti.  

 

 

 

Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, Parsel Maliki Vekili Cemil Karataş’ın 21/06/2022 tarih ve             23301 sayılı dilekçesindeki; Muğla İli, Fethiye İlçesi, Uzunyurt Mahallesi, 147 ada 1 ve 2 parsellere ilişkin hazırlanan İmar Planı Değişikliğine esas, Muğla Büyükşehir Belediyesinin 11/03/2021 tarih ve 42 nolu kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin bulunduğu, Daha sonra 02/08/2021 tarih ve 75 sayılı Fethiye Belediyesi Meclis Kararı ile uygun görülen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Dosyasının Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasını talep ettiği 18/03/2022 tarih ve 93823 sayılı yazı ile birlikte değişen Yönetmelikler gereği konunun Fethiye Belediyesi Meclisince değerlendirildi.

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin” 11.maddesi uyarınca Belediyemizde T.H Sınıfında bulunan 9.Derece 1 adet Tekniker kadrosunun iptal edilerek, yerine T.H Sınıfında bulunan 1.Derece Tekniker kadrosunun ihdas edilmesine ilişkin madde oy birliği ile kabul edildi.

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası uyarınca 1 adet 8.Derece Tercümanın Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilerek, ücretinin tespit edilmesine ilişkin madde oybirliği ile kabul edildi.